Consultancy

Weather Impact voorziet u graag van advies op het gebied van weer en klimaat. Klimaatverandering in Nederland brengt enorme uitdagingen met zich mee, en waterschappen en gemeentes willen graag weten wat voor effect bijvoorbeeld extreme neerslag op hun specifieke gebied heeft.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wilde bijvoorbeeld graag laten onderzoeken wat er zou gebeuren als de extreme neerslag van 13-15 juli 2021 in Limburg op hun beheergebied zou vallen. Weather Impact en HydroLogic hebben een modelmatige analyse uitgevoerd en de gevolgen onderzocht om zo de impact op het beheergebied van HDSR inzichtelijk te maken.

In deze storymap staat een volledige beschrijving van het model, de analyse en visualisaties.

Figuur 1. Waterdiepte Limburg bui op het beheergebied van HDSR.

Een ander voorbeeld zijn de zes zuidelijke veiligheidsregio’s, verenigd in een samenwerkingsverband Zuid6, waarvoor Weather Impact een prototype van het W2O-product heeft onderzocht en ontwikkeld. Het beleid van veiligheidsregio’s richt zich steeds meer op risico-analyses vooraf in plaats van enkel reactief reageren op calamiteiten. Het inschatten van het risico op wateroverlast en de impact daarvan (bijv. inzet brandweer of doorrijdbaarheid van straten voor ambulances) zijn hier een goed voorbeeld van. Het prototype voor Zuid6 omvat een wateroverlastrisico op relatief grove schaal (1×1 km) voor het hele gebied en voor geselecteerde gebieden het risico op straatniveau (20 x 20 km).