Topsector Energie

TKI scoping studies

De energietransitie maakt ons energiesysteem steeds afhankelijker van de variabiliteit in het weer en het veranderende klimaat. Binnen de energiesector leven er nog veel vragen op het gebied van meteorologie en klimaatverandering, en het raakvlak met deze sector. Dit vraagt om meer onderzoek naar openstaande vragen en behoeftes bij stakeholders en het gebruik van klimaatdata.

Voor de Topsector Energie, TKI Wind op zee en TKI Urban Energy, werkt Weather Impact daarom aan twee scoping studies.

Scopingstudie - Effect variabiliteit weer en klimaat op duurzame energie

Effect variabiliteit weer en klimaat op duurzame energie

De energietransitie maakt ons energiesysteem steeds afhankelijker van de variabiliteit in het weer. Lange periodes met weinig energieopwekking, door bijvoorbeeld weinig wind en geen zon, of juist periodes met een overschot aan duurzame energie zullen vaker voorkomen. Om een beter beeld te krijgen van het huidige gebruik van weers- en klimaatinformatie binnen de energiesector en van de nog openstaande vragen, voert Weather Impact een vooronderzoek uit naar het raakvlak van meteorologie en de energiesector. Dit vooronderzoek is in opdracht van de Topsector Energie en specifiek ondersteund door de TKI’s Wind op zee en Urban energy.

Het doel van het onderzoek is de behoeften en openstaande vragen op het gebied van meteorologie en klimaatverandering te inventariseren binnen de energiesector, de relevante kennis in het meteorologische vakgebied in kaart te brengen en beide vervolgens te combineren om zo concrete onderzoeksvragen op te stellen.

Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen:

-een inventarisatie naar de behoeften en openstaande vragen binnen de energiesector,

-een inventarisatie naar de relevante kennis in het meteorologische vakgebied door middel van interviews en literatuuronderzoek,

-het opstellen van een onderzoek agenda die als basis dient om de nog openstaande vragen te kunnen beantwoorden.

De resultaten zijn gepresenteerd in een webinar vanuit de Topsector Energie, waarin betrokkenen en geinteresseerden ook deel konden nemen aan een leuke paneldiscussie, waarin het belang van de opgedane kennis én de nog beantwoorde vragen aan bod kwamen.

Download hier het volledige rapport ‘Scoping studie – Effect variabiliteit weer en klimaat op duurzame energie.

 

Klimaatscenario’s voor warmte-/koeltevraag van gebouwen

Als vervolg op bovenstaand onderzoek voert Weather Impact in opdracht van TKI Urban Energy een onderzoek uit naar het opzetten van klimaatscenario’s voor de toekomstige warmte-/koeltevraag van gebouwen. Door klimaatverandering neemt de gemiddelde temperatuur toe, maar ook de kans op extremen daarin. De eerste keer dat het in Nederland 40 °C werd in juli 2019 staat iedereen nog helder voor de geest. Deze toenemende kans op hitte-extremen heeft ook invloed op onze leefomgeving en de gebouwen waarin we wonen en werken. Zeker versteende gebieden in steden kunnen makkelijk 3-5 °C warmer zijn dan de omgeving waardoor hittestress nu en in de toekomst een steeds groter probleem wordt.

Met een gebouwmodel kan worden berekend wat het effect van het weer buiten is op het leefklimaat binnen, en daaropvolgend wat dit betekent voor de verwarmings- en koelingsvraag in de winter/zomer. Het laatste is een belangrijke -en onzekere- inputparameter voor de energietransitie. Deze gebouwmodellen maken vaak gebruik van een standaard representatief klimaatjaar. Dit doet echter geen recht aan het veranderende klimaat en de toenemende kans op extremen daarin. Het is dus gewenst de bestaande klimaatjaren uit te breiden met maatgevende klimaatjaren voor de toekomst. De KNMI Klimaatscenario’s bieden hiervoor een goede wetenschappelijke basis en de planning van deze opdracht sluit aan bij de publicatie van de 2023 KNMI Klimaatscenario’s op 9 oktober 2023.

Het doel van deze opdracht is om bij de belangrijkste stakeholders uit de overheid, wetenschap en gebouwsector te inventariseren wat de wensen en eisen zijn voor maatgevende klimaatjaren voor de toekomst en deze vervolgens samen te vatten in een productformulering. Belangrijk hierbij is dat deze formulering breed gedragen is en dat zowel de wetenschappelijke haalbaarheid als de bruikbaarheid en toepasbaarheid voor bouwfysische- en energietransitiemodellen voldoende zijn geborgd. Vervolgens kan op basis van deze productformulering de gewenste data worden ontwikkeld.

Download hier het volledige rapport ‘Vooronderzoek Impact van klimaatscenario’s op de warmte- en koude vraag voor de gebouwde omgeving’.